MSC Thai Culinary School

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี (MSC Thai Culinary School) ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตเชฟที่ได้ มาตรฐานในระดับสากลเพื่อสนับสนุนธุรกิจอาหารไทย โดยทางสถาบันได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นที่รู้จักในวงการอาหารเป็นอย่างดีมาเป็น ผู้ถ่ายทอด รวมถึงสถาบันจะรับประกันในการจัดหางานในกลุ่มธุรกิจอาหารทั้งในและต่างประเทศให้แก่ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรเชฟมืออาชีพด้วย นอกจากหลักสูตรสำหรับเชฟมืออาชีพแล้วทางสถาบันยังเปิดหลักสูตรการประกอบอาหารไทย สำหรับผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศอีกด้วย

EXPLORE MSC

Why MSC Cooking School?

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย
สถานที่ อุปกรณ์ทันสมัย ความพร้อมระดับมาตรฐานสากล
หลักสูตรครอบคลุมทุกความต้องการ รับรองโดยกระทรวงฯ
จบมีใบประกาศนียบัตรรับรอง
เน้นปฎิบัติจริง มี station ส่วนตัวในการทำอาหาร
บรรยากาศการเรียนอบอุ่น เป็นกันเอง
เดินทางง่าย .. อยู่ใจกลางเมือง
ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติกระทรวงแรงงาน / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

EXPLORE

Student Review

See All Reviews
Happy to give advice, contact 09-4649-4664