Program
Thai Professional Cookery Grand Diploma
245,000 Baht
No. of participants : 10-20 persons per class
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ (Thai Professional Cookery Grand Diploma) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการทำอหารไทยตั้งแต่พื้นฐานงานครัวไปจนถึงเทคนิคขั้นสุดของการทำอาหารไทย โดยจะเรียนรู้และลงมือปฎิบัติจริงในครัวที่ได้มาตรฐานมากกว่า 150 เมนู ที่เป็นอาหารไทย, ขนมไทย และของว่างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและรสชาติไทยแท้ สอนโดยอาจารยฺและเชฟอาหารไทยมืออาชีพมาเป็นผู้ถ่ายทอดการสอนให้กับนักเรียนและคอยดูแลให้คำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเชฟอาหารไทยได้ในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
  1. บุคคลที่ต้องการเป็นเชฟอาหารไทย
  2. บุคคลที่สนใจและต้องการมีพื้นฐานการทำอาหารไทย
  3. บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานการทำอาหารมาก่อน
  4. บุคคลที่ต้องการเพิ่มเติมและพัฒนาความรู้ด้านอาหารไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • วุฒิมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า >> ใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และใบประกาศนียบัตรรับรองจากโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
  • วุฒิมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือต่ำกว่า >> ใบประกาศนียบัตรรับรองจากโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ทั้งฟังพูดอ่านเขียน
  • ร่างการสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานครัว
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่อทางเดินอาหาร