Center of Food Handler

ศูนย์อบรมและทดสอบการสุขาภิบาลอาหาร

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ได้รับอนุญาตจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดอบรมและทดสอบในหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (ประกาศ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563) ให้กับประชาชนทั่วไป หรือองค์กรต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบอาหารไทยมีมาตรฐานการสุขาภิบาลตามหลักมาตรฐานสากล

กำหนดการอบรม
หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 10 และ 24 มีนาคม 2566
วันที่ 14 และ 28 เมษายน 2566
วันที่ 18 พฤษภาคม 256
วันที่ 19 มิถุนายน 2566
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
วันที่ 11 และ 25 สิงหาคม 2566
วันที่ 15 และ 29 กันยายน 2566
วันที่ 13 และ 27 ตุลาคม 2566
วันที่ 10 และ 24 พฤศจิกายน 2566
วันที่ 15 ธันวาคม 2566

หลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 10 และ 24 มีนาคม 2566
วันที่ 14 และ 28 เมษายน 2566
วันที่ 18 พฤษภาคม 256
วันที่ 19 มิถุนายน 2566
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
วันที่ 11 และ 25 สิงหาคม 2566
วันที่ 15 และ 29 กันยายน 2566
วันที่ 13 และ 27 ตุลาคม 2566
วันที่ 10 และ 24 พฤศจิกายน 2566
วันที่ 15 ธันวาคม 2566

การสอบ แบ่งออกเป็น
หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ
สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องสอบผ่าน 80% หรือผลคะแนนสอบไม่น้อยกว่า 40 ข้อ ถึงจะผ่านการอบรม (เวลาสอบ 40 นาที)

หลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร
สอบภาคทฤษฎี 20 ข้อ ต้องสอบผ่าน 80% หรือผลคะแนนสอบไม่น้อยกว่า 16 ข้อ ถึงจะผ่านการอบรม (เวลาสอบ 20 นาที)

สถานที่อบรมและทดสอบ
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี

ค่าธรรมเนียมสมัคร
หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ
- แบบ on-site : เริ่มต้นที่ 800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยว่า 30 ท่าน จึงสามารถจัดอบรมได้)
- แบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม MS Team) : เริ่มต้นที่ 400 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยว่า 30 ท่าน จึงสามารถจัดอบรมได้))

หลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร
- แบบ on-site : เริ่มต้นที่ 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยว่า 30 ท่าน จึงสามารถจัดอบรมได้)
- แบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม MS Team) : เริ่มต้นที่ 300 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยว่า 30 ท่าน จึงสามารถจัดอบรมได้)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ
  • ผู้สัมผัสอาหารทุกประเภท 
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เคยต้องโทษ

หลักฐานการสมัครทดสอบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

การสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  • ลงทะเบียนสมัครผ่านทางออนไลน์ www.msccookingschool.com 
  • สมัครโดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาทางอีเมล์ info.tca@msccookingachool.com
  • สมัครได้ด้วยตัวเองที่ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี, ชั้น 4

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบ
ถ้าหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสามารถชำระค่าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
  • ชำระด้วยเงินสด 
  • โอนเงินมาที่ บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด ชำระผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 059-1-11037-3

โดยหลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
- e-mail : info.tca@msccookingschool.com
- line ID : @msccoookingschool

การรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะมารับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ได้หลังผ่านการอบรมไม่เกิน 14 วันทำการ โดยมีให้เลือก 2 วิธี
1. มารับด้วยตัวเอง หรือ 
2. ส่งทางไปรษณีย์ EMS ค่าส่ง 110 บาท 

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
โทร. 02-185-1414, 09-4649-4664
e-mail : info.tca@msccookingschool.com
Line ID : @msccookingschool