Program
1-2 Days Short Course
5,000 Baht
No. of participants : 5-15 persons per class
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรอาหารไทยระยะสั้น 1-2 วัน (Short Course) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจทำอาหารไทย ต้องการใช้เวลาว่างในการทำอาหารไทยเพื่อเพิ่มทักษะ และเทคนิคของการทำอาหารไทย สอนโดยอาจารย์และเชฟอาหารไทยมืออาชีพมาเป็นผู้ถ่ายทอดการสอนให้กับนักเรียนและคอยดูแลให้คำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  1. บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานการทำอาหาร
  2. บุคคลที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมความรู้ด้านอาหารไทย
  3. บุคคลที่มีเวลาจำกัด และต้องการใช้เวลาว่างในการทำอาหารไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 16 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ร่างการสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานครัว
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่อทางเดินอาหาร