Program
90 Hours Intensive Course
45,000 Baht
No. of participants : 6-20 persons per class
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรเชฟอาหารไทย แบบเร่งรัด 90 ชั่วโมง (90 Hours Intensive Course) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจพัฒนาทักษะ และเทคนิคการทำอาหารไทยให้มากขึ้นในสายอาชีพที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน โดยจะเรียนรู้และลงมือปฎิบัติจริงในครัวที่ได้มาตรฐานมากกว่า 35 เมนู ที่เป็นอาหารไทย, ขนมไทย และของว่างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและรสชาติไทยแท้ สอนโดยอาจารย์และเชฟอาหารไทยมืออาชีพมาเป็นผู้ถ่ายทอดการสอนให้กับนักเรียนและคอยดูแลให้คำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำมาต่อยอดการประกอบอาชีพเชฟอาหารไทยได้ในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  1. บุคคลที่ต้องการเป็นเชฟอาหารไทย และต้องการทำงานในประเทศ หรือต่างประเทศ
  2. บุคคลที่มีพื้นฐานการทำอาหารมาก่อน และมาเพิ่มเติมความรู้ด้านอาหารไทยให้มากขึ้นในสายอาชีพ
  3. บุคคลที่ต้องการสอบวัดระดับมาตรฐานอาชีพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่มีเวลาเรียนจำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ร่างการสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานครัว
  • ไม่เคยถูกพิพากษาให้ต้องโทษหรือจำคุก