module-banner
นฤมล นันทรักษ์
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน
สถานประกอบการ: โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอสซี
ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในแวดวงอาหารไทย ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี และยังดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร “โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก”ที่จัดทำโดยภาครัฐเนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยที่เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหาร อีกทั้งยังเป็นแหล่งแปรรูปวัตถุดิบอาหารสำคัญหลายอย่างเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ รวมไปถึงการสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศและการพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหารให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการอาหารที่มีอัตราการขยายตัวสูงทั้งในและต่างประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน
ผศ.ดร.นฤมล นับได้ว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จโดยการใช้องค์ความรู้ที่มีในการสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการประกอบอาหารให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาหารไทยที่ท่านถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

การศึกษา
“จากประสบการณ์การทำงานในโครงการครัวไทยครัวโลก ทำให้มีโอกาสไปเผยแพร่อาหารไทยในต่างประเทศ รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาหารไทยในประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ ออสเตรีย เดนมาร์ก อเมริกา และ ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาพ่อครัว แม่ครัว ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหารไทยและบริหารจัดการร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยปัญหาหลักที่พบของร้านอาหารไทยในต่างประเทศคือ การขาดแคลนพ่อครัวแม่ครัวที่มีความรู้ความ สามารถในการประกอบอาหารไทยอย่างถูกต้อง โครงการครัวไทยครัวโลกของภาครัฐได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก โดยมีการผลักดันทั้งในส่วนการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการอาหารไทย ทั้งในส่วนธุรกิจร้านอาหาร การพัฒนาน้ำปรุง น้ำซอสปรุงรส อาหารพร้อมรับประทานรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารไทยต่างๆ เพื่อให้สามารถทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ธุรกิจดังกล่าวนับได้ว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

ผลงานและรางวัล
นอกจากนี้การสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนสอนทำอาหารไทย ยังเป็นอีกหนึ่งภาระกิจหลักที่ ผศ.ดร.นฤมล มีความตั้งใจที่จะให้เป็นสถานที่ๆ จะพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหารไทยให้เป็นผู้มีความรู้อย่างแท้จริงโดยเน้นตั้งแต่การการเรียนรู้ในการประกอบอาหารไทยดั้งเดิม ที่ถูกต้อง และ สามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นการรักษาและอนุรักษ์อาหารไทยให้ยั่งยืนต่อไป