module-banner
อรุณวรรณ อรรถธรรม
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอนพิเศษ
สถานประกอบการ: โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอสซี
หัวใจของการทำอาหารไทยให้อร่อย คือ ความใส่ใจ และต้องใจเย็น พิถีพิถันในทุกขั้นตอน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

ประสบการณ์ทำงาน
- อาจารย์ผู้สอนพิเศษ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
- อาจารย์ประจำคณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานและรางวัล
- Commentator รายการ The Dish เมนูทอง ช่อง Workpoint - FoodStylist ที่ 68 Studio