รายละเอียดการให้บริการสำหรับร้านอาหาร

 

  1.การให้บริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบ/วางคอนเซปต์ร้าน

  1. คอนเซปต์ตกแต่งร้าน ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้
  2. แบบชุด Uniform  พนักงานให้เหมาะสมกับสถานที่และการใช้งาน
  3. การออกแบบ Kitchen Layout ให้มีความสะดวก ถูกสุขอนามัย และใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์

 

  2. การให้บริการออกแบบเมนู การจัดทำRecipe SOP และคู่มือการปฏิบัติงาน

   2.1 ออกแบบรายการอาหาร
   2.2 จัดทำ Recipe และ SOP (Individual and large batch)
   2.3 จัดทำรูปแบบการนำเสนออาหาร (Food Presentation)
   2.4 จัดการทดสอบอาหาร
   2.5 จัดทำรูปเล่มSOP
   2.6 จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Operation Manual)
   2.7 จัดทำรูปเล่มOperation Manual

 

  3.การถ่ายภาพอาหาร เมนูโดยช่างภาพมืออาชีพพร้อมฟู้ดส์สไตลิส

  4.การตรวจสอบคุณภาพอาหารและการบริหารจัดการ (QC/ Food Audit)
  เดือนละ 2 ครั้ง ระยะเวลา 3 เดือน

   4.1 ตรวจเช็คมาตรฐานของอาหารในแต่ละเมนู
   4.1.1 เทคนิคการเตรียมและการประกอบอาหารที่ถูกต้องตาม SOP
   4.1.2 รูปแบบการจัดจานอาหารเพื่อให้มีความน่ารับประทาน
   4.1.3การตรวจเช็ครสชาติอาหารในแต่ละเมนูและให้คำแนะนำใน
   การปรับปรุงรสชาติอาหาร
   4.1.4 การตรวจเช็คสุขลักษณะการประกอบอาหารในแต่ละเมนู
   4.2. การตรวจเช็คระบบการบริหารจัดการในส่วนงานครัว
   4.2.1 การให้คำแนะนำระบบควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน
   4.2.2 การให้คำแนะนำในการตรวจและควบคุมสุขลักษณะผู้ปฎิบัติงาน
   4.2.3 การให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
   4.2.4 ความรวดเร็วในการประกอบอาหารให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

 

  5. การให้บริการจัดหาเชฟและการพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหาร

   5.1 การจัดฝึกอบรมบุคลากรในการประกอบอาหารประเภทหัวหน้าเชฟ ระยะเวลาทั้งสิ้น 1 เดือน
   5.2 การจัดฝึกอบรมบุคลากรในการประกอบอาหารแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
   5.3 การจัดหาบุคลากรในการประกอบอาหารระดับต่างๆ อาทิ กุ๊ก เชฟ และ หัวหน้าเชฟ

 

  6. Brand Ambassador

   6.1 ใช้ชื่อและภาพในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ ในระยะเวลา 1 ปี
   6.2 การให้บริการด้าน Event 6 ครั้ง/ปี
   6.2.1.การสาธิตการทำอาหาร โดยเชฟชุมพล แจ้งไพร
   6.2.2.การจัด Exclusive Event สำหรับลูกค้าพิเศษ