Short Course (Private)

บรรยากาศการเรียนหลักสูตรระยะสั้น Food presentation แบบ Private กับอ.ชัชชญา รักตะกนิษฐ ครูใหญ่โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี

ภาพบรรยากาศ