Short Course เลือกเรียนตามใจชอบ

บรรยากาศการเรียนหลักสูตรระยะสั้นเลือกเรียนตามชอบ 3 เมนู ได้แก่ ผัดไทยกุ้งสด ไอศรีมกะทิมะพร้าวอ่อน ข้าวเหนียวมะม่วง

ภาพบรรยากาศ