Private Cooking Class with Chef Chumpol

บรรยากาศ Workshop "Private Cooking Class with Chef Chumpol " ของลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย

ภาพบรรยากาศ