Work shop ด้านอาหารให้กับพนักงานบริษัท

นอกจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาหารไทยต่างๆแล้ว ทางโรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี ยังรับกิจกรรมWork shop ด้านอาหาร ให้กับพนักงานบริษัทอีกด้วย

ภาพบรรยากาศ