โครงการ "พัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหารไทย"

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอส ซี ได้จัดทำโครงการ "พัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหารไทย" ให้แก่ บริษัท เอสแอนด์ พี โกลเบิล จำกัด โดย หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษให้แก่ลูกค้าประเภทองค์กรที่ประกอบกิจการร้านอาหารโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่ หลักการประกอบอาหารไทย การเลือก การดัดแปลงวัตถุดิบ การจัดเก็บและรักษาคุณภาพวัตถุดิบ การประกอบอาหารไทย ขนมไทย รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุน โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ภาพบรรยากาศ