หลักสูตรพิเศษหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอส ซี มีการจัดทำหลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่ประกอบกิจการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลากรในการประกอบอาหารไทย โดยหลักสูตรเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาร้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพบรรยากาศ