อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ประจำ

 

ชุมพล แจ้งไพร (เชฟชุมพล)
ผู้อำนวยการ

 

 

ผศ.อมราภรณ์ วงษ์ฟัก
ครูใหญ่

 

 

ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์
ที่ปรึกษา

 

ณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต
อาจารย์ผู้สอน

 

กิตติศักดิ์ หมาดหนุด
อาจารย์สอนขนมไทย

 

โสภา สำราญสุข
อาจารย์สอนแกะสลัก

 

 

อาจารย์พิเศษ

 

ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ (เชฟจากัวร์)

 

สุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ (เชฟน้อย)

 

ไพรัช ขจรวัชรา

 

นราเดช ผู้วานิช

 

สุรกิจ เข็มแก้ว (เชฟปิง)

 

จุรีรัตน์ บัวบาล

 

ประชัน วงศ์อุทัยพันธ์

 

ธนพล อัศวิกุล (เชฟหวิ๋น)

 

อรุณวรรณ อรรถธรรม

 

พิษณุ คงสวัสดิ์ (เชฟมด)

 

อาจารย์ประจำ

ชุมพล แจ้งไพร
ผู้อำนวยการใหญ่
โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี

 

        “ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมตลอดมากว่า 30 ปี ในวงการอาหาร ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมาย ของ อาหารไทยในแต่ละยุคสมัย อย่างไรก็ตามถึงแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไปแต่อาหารไทยยังคงมีเสน่ห์ และ มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว เพียงแต่ถูกรังสรรค์จากเชฟในมุมมองและมิติที่แตกต่างเท่านั้นเอง”

        เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกะทะเหล็กอาหารไทย จากสภาพแวดล้อมที่เติบโตมากับธุรกิจร้านอาหารมาตั้งแต่เด็กกอรปกับความชอบและพรสรรค์ทำให้เชฟชุมพลเลือกที่จะเดินบนเส้นทางการเป็นเชฟอาหารไทย โดยหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางไปเดนมาร์กเพื่อเป็นเชฟอาหารไทยที่ร้านอาหารบลูเอเลฟเฟ่น ร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีในยุโรปซึ่งมีกว่า 12 สาขาทั่วโลก หลังจากทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่อยู่ที่เดนมาร์ก เชฟชุมพลก็ได้ย้ายไปประจำที่ร้านบลูเอลเลฟเฟ่น ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยมในตำแหน่งExecutive Chef ก่อนบินกลับมาประจำที่ประเทศไทย

        “การอนุรักษ์อาหารไทยคือหัวใจในการทำงาน ผมให้ความสำคัญไปถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบอาหารซึ่งต้องเป็นวัตถุดิบไทยเท่านั้น และเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สุด เพราะเชื่อว่าวัตถุดิบเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ อาหารที่ออกมามีเสน่ห์ มีอัตลักษณ์ และที่สำคัญคือ มีรสชาติที่ดี”

        ความตั้งใจที่มีในอดีตคือ ต้องการเปิดโรงเรียนสอนอาหารไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยมีผู้ถ่ายทอดที่หลากหลายที่นับเป็นครูบาอาจารย์ในวงการอาหารที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารไทยที่แท้จริง และ ปัจจุบันสิ่งที่ตั้งใจก็ได้ทำให้เกิดขึ้นแล้ว โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะเป็นโรงเรียนที่จะสร้างเชฟอาหารไทยที่มีความรู้ในเรื่องอาหารไทยอย่างแท้จริงเพื่อสนับสนุนธุรกิจอาหารไทยที่เจริญเติบโตต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ การที่ประเทศไทยพยายามผลักดันครัวไทยให้เป็นครัวโลกนั้นนอกจากการเน้นในเรื่องมาตรฐานของสินค้าที่ส่งออกแล้ว ธุรกิจการให้บริการอาหาร และ เชฟผู้ที่จะรังสรรค์อาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับนับเป็นปัจจัยสำคัญ

        “ผมเชื่อมั่นว่านักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอส ซีจะเป็นเชฟที่ได้รับการยอมรับทั้ง ในเรื่องความรู้ของอาหารไทยที่ถูกต้อง รู้จริง และ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาหารไทยที่สามารถ คงความเป็นเอกลักษณ์ รสชาติ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน”

 

ผศ. อมราภรณ์ วงษ์ฟัก
ครูใหญ่

 

       “ด้วยประสบการณ์ตรงในการทำงานการศึกษาด้านอาหาร และการร่วมงานหรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐและเอกชน ทำให้มองเห็นลักษณะการเรียนการสอนด้านการอาหารของประเทศไทยในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่ที่ดี และมุมที่ต้องปรับปรุงพัฒนา จึงเล็งเห็นถึงปณิธานของโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ที่มุ่งมั่นในการผลิตบุคลากรด้านการอาหารให้มีความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพ พัฒนาให้ครัวไทยก้าวสู่ครัวโลก ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่แน่นครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียน ต้องจบออกไปอย่างมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล”

        ผศ. อมราภรณ์ จบการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารการศึกษา และ ปริญญาตรี ครุศาสตร์ เอกคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และด้วยประสบการณ์การเป็นครูมาเป็นเวลานาน และได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น ทำให้ ผศ. อมราภรณ์ นับเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งในแวดวงอาหารของเมืองไทยในปัจจุบัน

        นอกจากนี้ ผศ. อมราภรณ์ ได้รับความไว้วางใจให้เป็น กรรมการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมทั้งเป็นวิทยากรพิเศษ ครัวไทยสู่ครัวโลก ที่ประเทศจีน สิงคโปร์ ออสเตรีย ออสเตรเลีย กรีซ สโลวาเนีย สวิส โรมาเนีย สวีเดน อินเดีย เกาหลีใต้ อเมริกา เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ และยังเป็นที่ปรึกษารายการโทรทัศน์มากมาย เช่น เมนูวันนี้, คลับผู้หญิง, Iron Chef เชฟกระทะเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ ผศ. อมราภรณ์ ยังเป็นคอลัมนิสต์ใน หนังสือประดิษฐ์ ประดอย และแม่บ้าน จนถึงปัจจุบัน

 

ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์
ที่ปรึกษา

 

        ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในแวดวงอาหารไทย ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี และยังดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร “โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก”ที่จัดทำโดยภาครัฐเนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยที่เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหาร อีกทั้งยังเป็นแหล่งแปรรูปวัตถุดิบอาหารสำคัญหลายอย่างเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ รวมไปถึงการสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศและการพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหารให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการอาหารที่มีอัตราการขยายตัวสูงทั้งในและต่างประเทศ

        ผศ.ดร.นฤมล นับได้ว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จโดยการใช้องค์ความรู้ที่มีในการสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการประกอบอาหารให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาหารไทยที่ท่านถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

        “จากประสบการณ์การทำงานในโครงการครัวไทยครัวโลก ทำให้มีโอกาสไปเผยแพร่อาหารไทยในต่างประเทศ รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาหารไทยในประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ ออสเตรีย เดนมาร์ก อเมริกา และ ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาพ่อครัว แม่ครัว ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหารไทยและบริหารจัดการร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยปัญหาหลักที่พบของร้านอาหารไทยในต่างประเทศคือ การขาดแคลนพ่อครัวแม่ครัวที่มีความรู้ความ สามารถในการประกอบอาหารไทยอย่างถูกต้อง โครงการครัวไทยครัวโลกของภาครัฐได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก โดยมีการผลักดันทั้งในส่วนการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการอาหารไทย ทั้งในส่วนธุรกิจร้านอาหาร การพัฒนาน้ำปรุง น้ำซอสปรุงรส อาหารพร้อมรับประทานรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารไทยต่างๆ เพื่อให้สามารถทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ธุรกิจดังกล่าวนับได้ว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

        นอกจากนี้การสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนสอนทำอาหารไทย ยังเป็นอีกหนึ่งภาระกิจหลักที่ ผศ.ดร.นฤมล มีความตั้งใจที่จะให้เป็นสถานที่ๆ จะพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหารไทยให้เป็นผู้มีความรู้อย่างแท้จริงโดยเน้นตั้งแต่การการเรียนรู้ในการประกอบอาหารไทยดั้งเดิม ที่ถูกต้อง และ สามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นการรักษาและอนุรักษ์อาหารไทยให้ยั่งยืนต่อไป

 

โสภา สำราญสุข
อาจารย์สอนแกะสลัก

 

        อาจารย์โสภา สำราญสุข ผู้ที่ชนะการแข่งขันบนเวทีการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยได้รางวัลเหรียญทอง เดอะวินเนอร์ 12 ครั้ง (รางวัลที่ได้จากการทำคะแนนสูงสุด) และ รางวัลเหรียญทอง 18 ครั้ง

        เริ่มฝึกแกะสลักโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง จนมีผู้ใหญ่เห็นแววส่งเข้าประกวดครั้งแรก อาจารย์ โสภา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันแกะสลักในงานแสดงสินค้า Amazing Thailand ปี 2000 การชนะการแข่งขันในครั้งนั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เริ่มสนใจการแกะสลักอย่างจริงจังจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ หนังสือ “วิจิตรสยาม” นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่อาจารย์โสภาตั้งใจจัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในการแกะสลักให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ผลงานการแกะสลักของอาจารย์โสภาเป็นงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีความสวยงาม วิจิตรตระการตาและยากที่จะหาผลงานของใครมาเทียบเคียง

       “ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้มาจากความตั้งใจและความพยายามที่จะทำในสิ่งที่ตนเองรัก ในวันนี้ถือว่าทุกอย่างลงตัวคือ ได้ทำงานในสิ่งที่รัก และ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไป จุดเริ่มต้นของการเลือกเรียนการแกะสลักคือความชอบนั่นเอง”

 

กิตติศักดิ์ หมาดหนุด
อาจารย์สอนขนมไทย

 

       “ขนมไทย” ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมประจำชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านรสชาติ และการทำที่ปราณีตละเอียดอ่อน อยู่คู่สังคมไทยนับเนื่องมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นขนมไทยชาววังหรือขนมไทยพื้นบ้าน ต่างมีคุณค่าอันลึกซึ้งเฉกเช่นเดียวกัน ดังนั้นโรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้สืบทอดศิลปะการทำขนมไทย โดยมี “อ.กิตติศักดิ์ หมาดหนุด” อาจารย์หนุ่มหัวใจไทยไฟแรง ผู้เชี่ยวชาญด้านขนมไทย และการแกะสลักผักผลไม้ เป็นผู้ถ่ายทอดเคล็ดวิชาขนมไทยอันเลอค่านี้

        “อ.กิตติศักดิ์” จบการศึกษาด้านอาหารจากวิทยาลัยในวังชาย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ เช่นThe Gold medal of Individual Fruits and Vegetables Carving, Battle of the Chefs เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย, The Gold medal of Individual Fruits and Vegetables Carving (Live), Atlantic Knife Competition ประเทศไต้หวัน, The Silver medal of Display-Buffet Platter-Western or Asian, Battle of the Chefs เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย, The Silver medal of Individual Fruits and Vegetables Carving (Live), Atlantic Knife Competition ประเทศไต้หวัน, The Bronze medal of Display-Platted Dessert (Asian/Continental), Battle of the Chefs เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

       รวมทั้งรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและขนม เช่น The Gold medal of Apprentice Dessert (Asian/Continental),Penang Chefs Challenge เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย, The Gold medal of Apprentice Fruits and Vegetables ,Penang Chefs Challenge เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย, Green Horn Student Category-Overall Best Student 4 Classes Top Score Award Trophy, Penang Chefs Challenge เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย,Best Pasta awards champion Category Penang Chefs Challenge เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

       จากประวัติและประสบการณ์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า “อ.กิตติศักดิ์” ได้หลอมรวมศาสตร์และศิลป์แห่งการทำอาหารอันปราณีตงดงามเข้าไปในตัวตนอย่างแท้จริง สามารถรังสรรค์และถ่ายทอดเมนูขนมไทยชนิดต่างๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ เช่น ช่อม่วง, ข้าวเกรียบปากหม้อ, ปั้นสิบนึ่งไส้ปลา, วิหคลืมรัง, ค้างคาวเผือก, กระทงทอง, ขนมจีบไทย, ข้าวเกรียบปากหม้อ, ขนมเบื้องญวน ฯลฯ ถือเป็นการอนุรักษ์และทำให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งวัฒนธรรมขนมไทยอันดีงามที่คนไทยทุกคนต้องรักษาไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

 

 

 

จุรีรัตน์ บัวบาล
อาจารย์ผู้สอน

 

 

การศึกษา

   สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะนวัตกรรมหลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะคหกรรมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

   อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอสซี

 

ผลงานและรางวัล

   คณะกรรมการตำรับอาหารไทย วิทยาลัยดุสิตธานี

 

อาจารย์พิเศษ

ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์

 

พ่อครัวข้าวแกงเงินล้าน

       “ผมเติบโตมาพร้อมความฝันที่อยากเป็นพ่อครัว ต้องการเป็นเชฟ เริ่มศึกษามาตั้งแต่เด็ก เรียนรู้การทำอาหารมาแทบทุกรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ร่วม 30 ปีบนเส้นทางอาหารไทย จนค้นพบตัวตนว่าต้องเป็นเชฟที่ทุกคนสัมผัสได้ สร้างสรรค์อาหารทุกจานให้มีชีวิต เพราะทุกวันในชีวิต คือการทำอาหารไทย”

        เชฟจากัวร์ หรือ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ เชฟหนุ่มไฟแรง ผู้บุกเบิกเส้นทางความอร่อยมาตั้งแต่เยาว์วัย ฝึกฝนฝีมือการปรุงอาหารไทยด้วยใจรัก ผ่านหลักสูตรบริหารการครัวไทย Oriental Professional Thai Chef Programme (OPTC) โรงแรมโอเรียนเต็ล

       เป็นเจ้าของร้านข้าวแกงไทยชื่อดังถึง 4 ร้าน ได้แก่ ครัวเบญจรงค์ ครัวอิ่มเอม ครัวกะปิ และ แดนทองครัวไทย ประสบความสำเร็จจนได้รับการขนานนามว่า “พ่อครัวข้าวแกงเงินล้าน” พร้อมรังสรรค์อาหารผ่านเคเบิลทีวีหลากหลายรายการ เป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาชั้นนำ เช่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อีกทั้งร่วมกับภาครัฐในการผลักดันให้อาหารไทยได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการโต๊ะปักษ์ใต้ สถาบันอาหาร กระทรวงพาณิชย์ และในตอนนี้สวมหมวกอีกใบในตำแหน่ง กรรมการและปฏิคม สมาคมเชฟประเทศไทย

       “ผมไม่ได้เป็นเพียงคนที่ทำอาหารเป็น แต่รู้ตัวมาตลอดว่าอยากเป็นครู เพราะใจเย็น ชอบถ่ายทอดความรู้ อยากเห็นคนเดินไปบนแนวทางที่ดี หากเป็นสิ่งที่เราเคยสัมผัสมาก่อน ยิ่งสามารถส่งต่อประสบการณ์ตรงได้เลย อีกทั้งในเวลานี้คนเริ่มรู้จักเรามากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่จะคืนสิ่งดี ๆ กลับสู่สังคม เป็นการถ่ายทอดวิชาอาหารไทยไปสู่คนรุ่นต่อไป จึงเริ่มต้นเป็นวิทยากรสอนการทำอาหารไทย เช่น เป็นอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการครัวไทยที่ Le cordon bleu Dusit Thani เป็นโค้ชในนักเรียนที่จะไปแข่งขันทำอาหารชิงแชมป์โลก เป็นต้น”

       ด้วยแนวคิดที่อยากสืบสานการอาหารไทยผ่านการสอน สอดคล้องกับโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซีที่มีนโยบายถ่ายทอดวิชาอาหารไทยอย่างมีระบบ พัฒนาบุคลากรการครัวไทยให้มีพื้นฐานที่แน่นและแม่นยำ ปลูกฝังจิตวิญญาณของผู้ที่จะก้าวไปเป็นเชฟในวันข้างหน้าให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

       “การเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ถือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นเชฟอาหารไทย เพื่อให้นักเรียนทุกคนก้าวไปเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคต รู้จักอาหารไทยอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ เทคนิคต่าง ๆ การใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอย่างเชี่ยวชาญ รู้จักการพัฒนาดัดแปลงสูตรอาหารไทยให้เคียงคู่กับการอนุรักษ์การครัวไทยได้อย่างกลมกลืน”

สุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ (เชฟน้อย)

 

 

การศึกษา

   สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

   อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอสซี, คณะกรรมการสมาคมเชฟไทย

  ประสบการณ์เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ หรือเชฟน้อย ผู้มีประสบการณ์อันยาวนานในการทำอาหารไทยมากกว่า 20 หลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2531 เชฟน้อยได้ร่วมงานกับเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยฝึกฝนการทำอาหารจาก โรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยา , โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ และโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

  หลังจากนั้นเชฟน้อยได้ย้ายออกไปสั่งสมประสบการณ์เพิ่มเติม และกลับมาร่วมงานกับโรงแรมดุสิตธานีอีกครั้งในปี พ.ศ.2540 ในตำแหน่งหัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหารไทยเบญจรงค์ ซึ่งเลื่องชื่อทางด้านรสชาติและการปรุงแต่งอาหารอย่างประณีตบรรจงตามตำรับ ชาววัง

  ก่อนนำมาเสิร์ฟทุกครั้งเชฟน้อยจะพิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้ ได้รสชาติอาหารตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าประจำจะชื่นชอบและประทับใจกับบริการและการดูแลเอาใจใส่อย่าง ดีเยี่ยมของเชฟน้อย

  นอกจากความชื่นชอบในการทำอาหารแล้ว เชฟน้อยยังเชี่ยวชาญการแกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างประณีตและงดงามจนทำให้ได้ รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายกว่า 15 รางวัล นอกจากนี้ เชฟน้อยยังมีโอกาสได้ช่วยเผยแพร่อาหารไทยสู่ต่างชาติ โดยเข้าร่วมงานแสดงอาหารนานาชาติในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาฝีมือการทำอาหารอยู่เสมออีกด้วย

 

ผลงานและรางวัล

เหรียญทอง

  Classic Thai Food Distinction Thai Fusion Food, Thai Chef Contest at OTOP City, Impact Arena, Fruit &Vegetable Carving Contest BU.T.A.T, Pattaya Carving Competition, Pattaya Fruit & Vegetable Carving Competition, Bangkok Free Style Fruit & Vegetable Contest (Professional), Bangkok Live Fruit & Vegetable Carving Competition, Bangkok

เหรียญเงิน

   Thai- National Food Competition at FHS, Singapore Art Culinary Fruit & Vegetable Carving, Bangkok Free Style Fruit & Vegetable Carving Contest, Bangkok

เหรียญทองแดง

   Fruit & Vegetable Carving Contest BU.T.A.T

 

 

ไพรัช ขจรวัชรา

 

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
- อาจารย์พิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยากรพิเศษวิทยาลัยการแรงงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน - อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาชีพอาหารไทย สาขาผู้ประกอบอาชีพขนมอบ และสาขาผู้ประกอบอาชีพขนมปัง ตำแหน่งในอดีต สาขาผู้ประกอบอาชีพขนมอบ และสาขาผู้ประกอบอาชีพขนมปัง
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การศึกษา - ผ่านการอบรมหลักสูตร Executive Development for Competitiveness คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Restaurant Management, Food and Beverage management ,Menu Planning and Design และ Food Hygiene and Ecologyมหาวิทยาลัย Cornel ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการทำงาน - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด พ.ศ. 2520 – 2553
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2549 – 2553
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจและการตลาด พ.ศ. 2547 – 2549
- ผู้จัดการกองการตลาดและพัฒนาธุรกิจ พ.ศ. 2545 – 2547
- ผู้จัดการกองฝึกอบรมพัฒนากิจการร่วมลงทุน พ.ศ. 2542 – 2545
- ผู้จัดการกองฝึกอบรมพัฒนากิจการสมทบ พ.ศ. 2540 – 2542
- ผู้จัดการกองสำนักงานโครงการรีเอ็นจิเนียริ่ง พ.ศ. 2538 – 2540
- ผู้จัดการหน่วยตรวจรับอาหารสดและวัตถุดิบ พ.ศ. 2536 – 2538 - Admin. Asst. แผนกควบคุมอนามัย พ.ศ. 2534 – 2535
- Admin. Asst.หน่วยควบคุมการส่งมอบอาหาร พ.ศ. 2533 – 2534
- Sr. Supervisor กองการผลิต พ.ศ. 2531 – 2533
- บริษัท แอร์ลังกา เคเทอร์ริ่ง จำกัด พ.ศ. 2526 – 2530 (บริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท แอร์ลังกา จำกัด) ประเทศศรีลังกาตำแหน่งผู้จัดการกองบริหารทั่วไป
- บริษัท สายการบินแอร์สยาม จำกัด พ.ศ. 2516 – 2520
- หัวหน้าคลังเสบียงทัณฑ์บน (Bonded Store) - หัวหน้าคลังอะไหล่เครื่องบิน (Aircraft Spare Store) ผลงานดีเด่น
- ปรับอัตราค่าจ้างแรงงานภายนอกให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและรายจ่ายที่จำเป็น เพื่อเพิ่มคุณภาพของแรงงานและลดอัตราการหมุนเวียนของแรงงานภายนอก
- จัดรูปแบบการว่าจ้างแรงงานเป็นการว่าจ้างเหมางานพร้อมจัดทำ TOR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพของงานที่สามารถควบคุมรายจ่ายได้
-วางแผนและประสานงานการย้ายฐานปฏิบัติการฝ่ายครัวการบินจากสนามบินดอนเมืองมายังสนามบินสุวรรณภูมิด้วยความราบรื่น - ประสานงานกับศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ฝ่ายครัวการบินเข้า ร่วมโครงการระบบ HAL-Q (HALAL –GMP/HACCP) หรือ HALAL- GMP/HACCP 5001-1425 ) และได้รับใบรับรองเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 เป็น ครัวการบินรายแรก - ประสานงานกับหน่วยธุรกิจภายในบริษัทการบินไทยฯ นำแผนกลยุทธ์ทาง การตลาด แบบ Package และ One Stop Services และกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างครัวการบินที่ต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายทำให้ฝ่ายครัวการบินมี รายได้และลูกค้าเพิ่มขึ้น 13 สายการบิน
- ได้รับการเผยแพร่ในนิตยสาร In-Flight Catering Associate ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ในหัวข้อ THAI: Smooth As Silk Switch ผลงานการย้าย ฝ่ายโภชนาการ (ครัวการบิน) ที่สนามบินดอนเมือง ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)โดยไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการกับการบินไทยและสาย การบินต่างชาติกว่า 35 สายการบิน
- ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม โครงการบริการอาหารในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 ให้กับพนักงาน นักศึกษาและแรงงานภายนอกประมาณ 700 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทำให้ได้รับคำชมเชยจากเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน นักกีฬา ตลอดจนสื่อมวลชนต่างประเทศ
- เป็นผู้เริ่มพัฒนาระบบงานต่างๆภายในฝ่ายโภชนาการ อาทิเช่น ระบบวางแผนการ ผลิตอาหารและคาดการณ์ปริมาณการใช้อาหารสดและวัตถุดิบ จัดทำคู่มือ มาตรฐานอาหารสดและวัตถุดิบสำหรับฝ่ายโภชนาการ ระบบการบริหารจัดการ วัสดุคงคลังและระบบการคำนวณต้นทุนและราคาขายด้วย Computer (On line) ระบบจัดซื้อโดยวิธีประกวด ระบบการตรวจรับอาหารสดและวัตถุดิบ ระบบการ พิจารณาคุณสมบัติเสนอขายอาหารสด และวัตถุดิบเบื้องต้น เป็นต้น ผลงานทางวิชาการ/สัมมนา
- เขียนตำราทางวิชาการเกี่ยวกับอาหารสดและวัตถุดิบ สำหรับพนักงานฝ่าย โภชนาการ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
- เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สอนสายธุรกิจ บริการ เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม : ศาสตร์ที่ควรศึกษาเพื่อธุรกิจบริการ จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
- เป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาเชิงอบรม เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ อาหารฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก” จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิยาลัยรังสิต
- เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่อง “ ธุรกิจครัวการบิน” การสัมมนาการเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ-กลุ่มธุรกิจสายการบิน มหาวิยาลัยหอการค้า
- เป็นคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือเยาวชน อาเซียน ครั้งที่ ๓ สาขาผู้ประกอบอาหาร จัดโดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- เป็นกรรมตัดสินอาหารไทย อาหารนานาชาติ อาหารมังสวิรัติ และอาหารว่างต่างๆให้กับสถาบันและสมาคมต่างๆ

 

 

 

 

 

 

นราเดช ผู้วานิช

 

 

การศึกษา

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ (บริการรัฐกิจ) ปีการศึกษา 2525 และได้ศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตร  “พนักงานผสม เครื่องดื่ม (Bartending)” ที่โรงเรียนกรุงเทพการโรงแรม หลังจากนั้นได้ฝึกฝนและหาประสบการณ์เพิ่มเติม โดยทำงานครั้งแรกที่ Gucci Club ชั้นใต้ดินโรงแรมบางกอก พาเลส ตลอดจนโรงแรมชั้นนำในกรุงเทพฯ อีกหลายแห่ง ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา ผลงาน

- ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ” ค๊อกเทลและม๊อกเทล” สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด(พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2554) ประสบการณ์
- พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) Gucci Club, Bangkok Palace Hotel, Bangkok.
- พนักงานผสมเครื่องดื่ม(Bartender)หัวหน้าพนักงานบริการ(Head Writer)Shangri-La Hotel, Bangkok.
- ผู้จัดการWestminster Pub, Room Service and Coffee Shop Manager, Fortune Blue Wave Hotel Bangkok.
- ผู้จัดการแผนกเครื่องดื่ม Radisson Hotel, Rama 9 Bangkok.
- ผู้จัดการแผนกเครื่องดื่ม Marriott & Spa Resort, Bangkok.
- ผู้จัดการแผนกเครื่องดื่ม Plaza Attenne A Royal Meridian Hotel, Bangkok.
- ผู้จัดการแผนกเครื่องดื่ม Peninsula Hotel, Bangkok
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มSivatel Hotel, Bangkok
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม Flow House, (A Square) Sukhumvit 26, Bangkok.
- ปัจจุบัน
- ผู้จัดการทั่วไป Grande Piatto Maga Restaurant, Vanich di Iris, Watcharaphon, Bangkok.

 

ผลงานทางด้านวิชาการและสังคม อดีต

- วิทยากรพิเศษหลักสูตร “ 750 นาที บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ” วิทยาลัยดุสิตธานี อาจารย์พิเศษ    “การบริหารจัดการบาร์และเครื่องดื่ม” ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกอาทิ    เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา, ม.เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ (พระนครใต้),    ม.เทคโนโลยีราชมงคลสวนดุสิต, ม. ธุรกิจบัณฑิต, ม. กรุงเทพ
- ประธานสมาคมบาร์เทนเดอร์สากล (ประเทศไทย) (IBAT) ปี 2340-2548

ปัจจุบัน

- วิทยากรพิเศษหลักสูตร “บาร์และเครื่องดื่ม” โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
- วิทยากรพิเศษหลักสูตร “กาแฟและ เบเกอร์รี่” โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
- ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน    สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม
- คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน    สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

 

 

 

 

สุรกิจ เข็มแก้ว (เชฟปิง)

 

 

การศึกษา

   สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

   อาจารย์พิเศษ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอสซี, เจ้าของ และเชฟร้าน Cielo Sky Bar and Restaurant

 

ผลงานและรางวัล

   ฝีมือการทำอาหารของเชฟปิงดีกรีแชมป์ระดับชาติ และนานาชาติจากหลายเวที ผ่านการแข่งขันมากว่า 20 รายการ และได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย อาทิ รองผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Thailand The Chef Battle 2012, การแข่งขัน Mekhong River Culinary Challenge 2012 และได้รับเหรียญทองการจากการแข่งขัน 5th Penang Chef Challenge

  อีกทั้งยังเป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสาร foodstylist คอลัมน์ ‘ a chef’s life ’ คอลัมน์ที่จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากเป็นเชฟ เพราะเชฟปิงได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์พร้อมเผยเคล็ดลับของเชฟปิงตั้งแต่เป็นนักเรียนสายอาหารจนเริ่มก้าวเข้ามาสู่วงการเชฟระดับแนวหน้า

ประชัน วงศ์อุทัยพันธ์

 

 

   การเปิดสอนให้คนไปทำธุรกิจจะสอนให้เรียนผ่าน ๆ ไม่ได้ เราต้องบอกเคล็ดลับให้มหด ไม่กั๊ก เพราะเอาจริง ๆ ยังไงรสมือคนก็ไม่เท่ากันต่อให้ตวงเป๊ะ แต่ระดับไฟ ความสุก ความแรงในการสั่นกะทะ มันไม่มีเท่ากัน ดังนั้น จะหวงเขาทำไม

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Executive Chef โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ท่านคือปรมาจารย์เชฟ และครูผู้ปลุกปั้นความสำเร็จให้กับจูเนียร์เชฟไทยที่ไปคว้ารางวัลจากการแข่งขันทำอาหารระดับโลกมาแล้วหลายรายการ นอกจากนี้ยังเป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสาร foodstylist (คอลัมน์ food design) ถ่ายทอดมุมมองการออกแบบ และการจัดวางอาหารที่น่าตื่นตา ทำให้อาหารนั้นไม่ใช่แค่อร่อย แต่ยังถือเป็นงานศิลปะชั้นยอด

ณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต

 

 

การศึกษา

ครุศาสตร์บัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

- อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
- วิทยากรอบรม กรรมการ และนักพัฒนาธุรกิจอาหารไทยอาหารไทยให้กับ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น กรมราชฑัณฑ์ และฑัณฑสถานหญิงกลาง กระทรวงยุติธรรม, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค, สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ร้าน yum Squared, ร้านนายปิ่นโตข้าวแกง เป็นต้น

 

ผลงานและรางวัล

- 2533 รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดย โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
- 2539 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดงานประดิษฐ์เครื่องหอม ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวงร.9
- 2548 รางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดการประกอบอาหารจากเป็ด ในงามประชุมสมาคมพ่อครัวไทย
- 2549 รางวัลถ้วยประทานชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดสุดยอดนักออกแบบตกแต่งอาหาร ปีที่1 โดยนิตยสาร ฟู๊ดสไตร์สิล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดการประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์มันฝรั่ง โดยสมาคมเกษตรแห่งสหรัฐฯ
- 2553 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดสุดยอดพ่อครัว/แม่ครัวไทย กระทรวงพาณิชย์
- 2557 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดอาหาร (Gourmet Team Challenge)
        ในงาน Food Hotel Asia Singapore 2014
- 2560 รางวัลสุดยอดแชมป์แกงไทย ประเภทแกงมัสมั่น จาก บริษัท ซีพี

ธนพล อัศวิกุล (เชฟหวิ๋น)

 

 

   หัวใจในการทำอาหารไทย คือ ต้องใช้วัตถุดิบไทยเท่านั้น และเป็นวัตถุดิบไทยที่ดีที่สุด เพราะเชื่อว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้อาหารออกมามีเสน่ห์ และรสชาติดี

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

- อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
- Executive Chef ที่ร้าน R.HAAN
- Executive Chef ที่ Siam Wisdom Cuisine
- Chef de cuisine ที่ Anantara Maldives (Bannhura)

 

ผลงานและรางวัล

- 2011 ผู้ช่วยเชฟชุมพล แจ้งไพร รายการเชฟกระทะเหล็ก (อาหารไทย)
- 2005 ทำอาหารให้กับการประกวด Miss Universe / World of Asia / Association Thai Chef

อรุณวรรณ อรรถธรรม

 

 

   หัวใจของการทำอาหารไทยให้อร่อย คือ ความใส่ใจ และต้องใจเย็น พิถีพิถันในทุกขั้นตอน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

- อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
- อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผลงานและรางวัล

- Commentator รายการ The Dish เมนูทอง ช่อง Workpoint - FoodStylist ที่ 68 Studio