สาส์นจากเชฟชุมพล แจ้งไพร

เชฟชุมพล แจ้งไพร
กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

ธุรกิจอาหารไทยนับได้ว่ามีความสำคัญและมีอัตราการเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะที่เชฟ อยู่ในธุรกิจอาหารมากว่า 30 ปี ได้มีโอกาสทำงานในโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงาน ของสถาบันอาหารสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการผลักดันธุรกิจอาหารไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในส่วนของอาหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเชฟซึ่งเปรียบเสมือนผู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยผ่านมื้ออาหารได้เล็งเห็นถึงปัญหาและอุปสรรค ของธุรกิจอาหารโดยเฉพาะในเรื่องบุคลากร ดังนั้นจึงมีความคิดในการจัดตั้งสถาบันที่ทำหน้าที่ในการผลิตบุคลากรเชฟขึ้น

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี (MSC Thai Culinary School) ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตเชฟที่ได้ มาตรฐานในระดับสากลเพื่อสนับสนุนธุรกิจอาหารไทย โดยทางสถาบันได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นที่รู้จักในวงการอาหารเป็นอย่างดีมาเป็น ผู้ถ่ายทอด รวมถึงสถาบันจะรับประกันในการจัดหางานในกลุ่มธุรกิจอาหารทั้งในและต่างประเทศให้แก่ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรเชฟมืออาชีพด้วย นอกจากหลักสูตรสำหรับเชฟมืออาชีพแล้วทางสถาบันยังเปิดหลักสูตรการประกอบอาหารไทย สำหรับผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศอีกด้วย

 

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน :
  • Managing Director, MSC Thai Cuisine Academy Co.,Ltd
  • Managing Director & Co-Founder, RHAAN Wisdom of Thai Cuisine
  • Operation Director, Advanced Foods Creative Co., Ltd.
  • Culinary Consultant for Minor Food Group Public Company Limited
  • S&P Syndicate Public Company Limited and Pacific Fish Processing Co., Ltd (PFP),
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 :
  • Thai Culinary Director Anantara Hotel, Minor Hotel Group (MINT)
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน :
  • Director and Food Technologist, Green Fresh Innovation Co., Ltd THAILAND
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน :
  • Managing Director, Green Fresh Co., Ltd. (One Stop, Thai Cuisine and Restaurants consultant worldwide services)
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน :
  • Director, Blue Spice Co., Ltd
พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2548 :
  • Cooperate Chef, Blue Elephant PLC