คอร์สเรียน
หลักสูตรศิลปะการแกะสลักไทย พื้นฐาน
10,500 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 5 คนต่อชั้นเรียน
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรศิลปะการแกะสลักไทย (Thai Carving Art) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจการแกะสลักผักและผลไม้ขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเมนูอาหาร โดยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานการแกะสลัก ไปจนถึงเทคนิคต่าง ๆ ของการแกะสลัก โดยจะเรียนรู้และลงมือปฎิบัติจริงมากกว่า 10 ลาย สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการแกะสลักมือ ที่มีรางวัลมากมายในระดับประเทศและนานาชาติมาเป็นผู้ถ่ายทอดการสอนให้กับนักเรียนและคอยดูแลให้คำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
  1. บุคคลที่สนใจกรแกะสลักผักและผลไม้พื้นฐาน
  2. บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานการแกะสลักมาก่อน
  3. บุคคลที่ต้องการเพิ่มเติมและพัฒนาเทคนิคลวดลายการแกะสลักในรูปแบบต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ร่างการสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการแกะสลัก