ศูนย์ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ

ศูนย์ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ

โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี ได้รับอนุญาตจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (หนังสือรับรองเลขที่ CN-0167A-6106/0020) สามารถดำเนินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, 2 และ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบอาหารไทยมีมาตรฐานแห่งชาติเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สาขาอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย

กำหนดการเปิดทดสอบ
พฤษภาคม
มิถุนายน
สิงหาคม 
ตุลาคม
พฤศจิกายน

การสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
 • ส่วนที่ 1 สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 35 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ
 • ส่วนที่ 2 สอบภาคปฏิบัติ อาหารคาว 3 อย่าง อาหารหวาน 1 อย่าง ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง
(ผลรวมคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติต้องได้ขึ้นต่ำ 70% ถึงจะผ่านการทดสอบ)

สถานที่ทดสอบ
สอบทฤษฎี และสอบปฏิบัติ : ศูนย์ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี, ชั้น 3 
โดยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสำหรับสอบภาคปฎิบัติ
 • ชุดปฎิบัติงานครัว, ผ้ากันเปื้อน, หมวกคลุมผม และผ้าเช็ดมือ
 • มีดสำหรับการแกะสลักผักและผลไม้
 • รองเท้าเชฟ หรือรองเท้าที่ปลอดภัยสำหรับการปฎิบัติงานครัว

ค่าธรรมเนียมสมัคร
เริ่มต้นที่ 2,500 บาท (ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ 1,500 บาทและค่าวัตถุดิบ 1,000 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ
 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีนับถึงวันสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • ผ่านการเรียนด้านอาหารไทยไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือ
 • มีประสบการณ์ หรือ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เคยต้องโทษ

หลักฐานการสมัครทดสอบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 • ใบรับรองการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล 
 • สำเนาใบรับรองการทำงานอย่างน้อย 3 ปี หรือ 
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา หรือ 
 • สำเนาวุฒิบัตรอบรมไม่น่้อยกว่า 90 ชั่วโมง

การสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • ลงทะเบียนสมัครผ่านทางออนไลน์ www.msccookingschool.com 
 • สมัครโดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาทางอีเมล์ info.tca@minor.com
 • สมัครได้ด้วยตัวเองที่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี, ชั้น 4

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบ
ถ้าหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสามารถชำระค่าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
 • ชำระด้วยเงินสด 2,500 บาท 
 • โอนเงินมาที่ บริษัท เอ็ม เอส ซี ไทยคูซีน จำกัด ชำระผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 059-1-11037-3

โดยหลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
- e-mail : info.tca@minor.com
- line ID : @msccoookingschool

การรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะมารับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้หลังผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างน้อย 14 วันทำการ โดยมีให้เลือก 2 วิธี
1. มารับด้วยตัวเอง หรือ 
2. ส่งทางไปรษณีย์ EMS ค่าส่ง 110 บาท 

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
โทร. 02-185-1414, 09-4649-4664
e-mail : info.tca@minor.com
Line ID : @msccookingschool