How To Regis?

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน
 1. ผู้สมัครที่มีอายุ 18 ปี ถึง 45 ปี บริบูรณ์
 2. เป็นผู้ที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทยได้

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • สำหรับหลักสูตร Thai Professtional Cookery Grand Diploma ใช้วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  • สำหรับหลักสูตรเร่งรัด 12 วัน ใช้วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3
  • สำหรับหลักสูตรระยะสั้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 • ใบรับรองแพทย์

ช่องทางการสมัครเรียน

ช่องทางที่ 1
สมัครเรียนออนไลน์
โดยเลือกหลักสูตร และวันเปิดเรียนที่ท่านสนใจสมัคร กรอกรายละเอียดตามช่องทางขวา และดำเนินการสมัครต่อไป

การชำระเงิน

 1. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ช่องทางที่ 2
สมัครเรียนที่โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอสซี
457-457/1-6 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ10110
โทร : +66(0) 2 185 1414

การชำระเงิน

 1. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

หมายเหตุ
ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกหลักสูตรต่างๆ