หลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหารไทยแบบเร่งรัด 15 วัน

Program outline:

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารไทย 3 ช.ม.
การจัดการร้านอาหาร 6 ช.ม.
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 6 ช.ม.
การวางแผนรายการอาหาร 3 ช.ม.
การจัดทำตำรับอาหารมาตฐานการจัดทำคู่มือ SOP 3 ช.ม.
การคิดคำนวนต้นทุน และราคา การควบคุมต้นทุน 3 ช.ม.
การจัดการการผลิตอาหารปริมาณมาก 3 ช.ม.
การประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย 3 ช.ม.
ปฎิบัติ การเตรียมและประกอบอาหารปริมาณมากสำหรับธุรกิจร้านอาหาร 48 ช.ม.
ปฎิบัติ ลงพื้นที่ฝึกปฎิบัติงาน 24 ช.ม.
สอบ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 8 ช.ม.

หลักสูตรรวมตำรับอาหารไทยแบบผลิตปริมาณมาก
ไม่น้อยกว่า 30 ตำรับ/หลักสูตร
ช่วงเวลา: วันเสาร์(เต็มวัน)
ระยะเวลา : 15 สัปดาห์ x 1วัน/ สัปดาห์ (6-8 ชั่วโมง/วัน)
ค่าลงทะเบียน: 92,000 บาท รวมเสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน 1 ชุด

 

 

No. of participants : 25 persons per class

Accredited by:
  • โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี
Term Start:
-
Duration:
15 สัปดาห์ x 1วัน/ สัปดาห์ (6-8 ชั่วโมง/วัน)
Study Hour:
ช่วงเวลาเรียน : 17 มิถุนายน – 7 ตุลาคม 2560
เวลา 9.00-16.00 น. (ท ฤษฎี) และ
เวลา 8.30 – 17.30 น. (ปฏิบัติ)
วันที่ เดือน
17,24 มิถุนายน 2560
1, 15, 22, 29 กรกฎาคม 2560
5,19,26 สิงหาคม 2560
2, 9, 16, 23,30 กันยายน 2560
7 (สอบ) ตุลาคม 2560
Course Fee:
92,000 บาท
(รวมเสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน 1 ชุด)
Kitchen equipment:
- เป็นผู้ที่มีความสนใจในหลักสูตร
- เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำมัธยม 3 หรือ เทียบเท่า
- เป็นผู้ที่สามารถฟัง,พูด,อ่าน,เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้
- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรงติดต่อทางเดินอาหาร

Remark:

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2ใบ
  • ใบรับรองแพทย์

*ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์