การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง .. คือสิ่งที่เราต้องการให้นักเรียนได้สัมผัส

ภาพบรรยากาศ