Calendar

< July 2018 >
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

หลักสูตรเชฟอาหารไทย แบบเร่งรัด 12 วัน

- เป็นผ้ทูี่มีความสนใจในหลักสูตร - เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี ถึง 60 ปีบริบรูณ์ - วฒุิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 หรือ เทียบเท่า - เป็นผู้ที่สามารถฟัง,พูด,อ่าน,เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้ - สขุภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรงติดต่อทางเดินอาหาร

Duration: 07/07/2018 - 20/10/2018
Study Hours: 6-8 ชั่วโมง
No.of Participants: 25
Course Fee : 65,000.00 บาท

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ระดับต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ระดับต้น

Duration: 16/07/2018 - 28/12/2018
Study Hours: จำนวนชั่วโมงเรียน : 233 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ) 
จำนวนชั่วโมงฝึกงาน:  568 ชั่วโมง
No.of Participants: 25
Course Fee : 75,000.00 บาท

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ระดับกลาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ระดับกลาง

Duration: 16/07/2018 - 28/12/2018
Study Hours: จำนวนชั่วโมงเรียน : 263 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ)
จำนวนชั่วโมงฝึกงาน : 568 ชั่วโมง
No.of Participants: 25
Course Fee : 75,000.00 บาท

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ระดับสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ระดับสูง

Duration: 16/07/2018 - 28/12/2018
Study Hours: จำนวนชั่วโมงเรียน : 263 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ)
จำนวนชั่วโมงฝึกงาน:  568 ชั่วโมง
No.of Participants: 25
Course Fee : 75,000.00 บาท